Courses and Retreats

My coursesMy group excercicesMy workshops - CIM programAll actual courses over the world
Next close events you can (find here)                              Previous (find here).

Seminár ČÍNSKEJ IMAGE MEDICÍNE (CIM)

ŽILINA, 19. – 21. Máj 2023

Inštruktor Martin Jura

mmexport1535942537344[1]

Martin Jura

Martin Jura je terapeutom CIM od roku 2012, s certifikátom 2. stupňa, s povolením vyučovat CIM celosvetovo. Povolenie mu bolo udelené priamo Grand majstrom Xu Mingtangom. Viac informacii o ňom a CIM si môžete prečítať: www.image-medicine.com                                                

CIM je veľmi efektívny systém diagnostiky, prevencie a liečenia veľkého počtu chorôb, a takmer všetkých chronických ochorení. Na seminári budú podrobne vysvetlené princípy a koncepty diagnostiky, model života, čo je štandartom zdravia, ako aj metódy a spôsob liečenia. CIM bola vyvinutá aj ako ‘ rodinná medicína ‘ pre každého, aby sme si navzájom vedeli vždy ľahko a efektívne pomôcť.

Cieľom semináru je naučiť sa: ako si udržiavať dobré zdravie a byť šťastným celý život.

Toto je základný kurz, ktorý Vás pripraví, aby ste sa neskôr mohli stať profesionálnym CIM terapeutom.

CIM zahrňuje 3 časti: teóriu, system diagnostiky a liečebný proces. CIM je produktom integrácie energie, informácie a fyzickej časti, spolu s metódami Tradičnej čínskej medicíny. Veľký dôraz kladie na samo-regeneračnú schopnosť organizmu.

Program obsahuje:

 • Teoreticka časť:
 • Čo je Image Medicína?
 • História Čínskej Image Medicíny (CIM)
 • Čo je to image ( obraz ), model života, kto-čo je človek vo vesmíre?
 • Tradičná Čínska Medicína (TCM) – základný vhľad
 • Čo je to energia, život a duša?
 • Model choroby a model zdravia
 • Energetická medicína:
 • Čo je čchi / qi (energia)?
 • Energetická diagnostika dlaňami
 • Energetická diagnosticka pulzom
 • Ako správne liečiť energiou ? Ako zhromažďovať čchi a pracovať s ňou ?
 • Čo je zlá čchi a dobrá čchi ?
 • Metóda prebudenia čchi a regenerácia tela pomocoui čchi
 • Mantry a samoliečenie
 • Regenerácia a liečenie orgánov: srdce, obličky, a chrbtic
 • Mantry: ich význam a ako ich správne používať
 • Čo je správny image (obraz) a ako rozvíjať schopnosť bezpečne vidieť “vnútorným” zrakom ?
 • Practické cvičenia na zvýšenie schopnností – vidieť, cítiť a liečiť
 • Všeobecné metódy ako liečiť rozličné ochorenia

Rozvrh

Piatok 19.5. – od 17:00 do 20:00 – teória CIM

Sobota 20.5. a nedeľa 21.5.– od 09:00 do 18:00

 • 09:00 – 12:00   výuka
 • 12:00 – 13:00   obed
 • 13:00 – 15:00   výuka
 • 15:00 – 18:00   meditácia a cvičenie na rozvoj a zvýšenie úrovne špeciálnych schopností
 • Prineste si so sebou: pohodlné oblečenie a písacie potreby alebo notebook.
Adresa: Magnus, A. Rudnaya 23, 010 01 Žilina

Organizátor: Martin Jura – 0948 689 108

e-mail: info@image-medicine.com

Cena seminára: 200 euro

Účastníci seminára obdržia certifikát o jeho absolvovaní.Pre úspešnú rezerváciu je potrebné uhradiť zálohu prevodom na účet, vo výške 50%. Účet vám bude oznámený po obdržaní vašej prihlášky.Registrácia je potrebná !

CIM je nová, unikátna, vyspelá forma liečenia v medicínskej vede, s jej vlastnou teóriou, ktorá bola vyvinutá a následne oživená z metód diagnostiky a liečenia starých čínskych lekárov, ako bol Bian Que a Hua Tuo.

 Jej vedecká teória, unikátna, jednoduchá a efektívna, bezbolestná metóda liečenia, bez vedľajších účinkov zaujala pozornosť vedeckej a lekárskej komunity. Image medicina vyvíja a vylepšuje metódy diagnostikovania Tradičnej Čínskej Medicíny, ako je pulzová diagnostika a vyvíja metódu ” vnútorneho videnia” vynikajúceho lekára – Bian Que-ho, je to prírodná medicína.

CIM seminár – hlavne ako “rodinná medicína” – nepotrebujete žiadne predchádzajúceskúsenosti. Štúdium vhodné pre špecialistov alternatívnej a tradičnej medicíny, masérov, bioenergy terapeutov, reiki terapeutov, holistických terapeutov, osteopatov, rehabilitačnychpracovníkov, wellness techniky a terapeutov CIM.

Viac informácií o CIM nájdete na www.image-medicine.com alebo www.kundawell.com

KUNDAWELL

kdwl foto

Medicínsky výskumný inštitút, Peking, Čína

Pekingský medicínsky výskumný inštitút Kundawell bol založený profesorom Xu Mingtangom v apríli r. 2008. Inštitút je zameraný na súčasný medicínsky výskum v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Inštitút ponúka Image Medicine tréningové programy, preventívne kurzy zdravotnej starostlivosti, rehabilitácie, seba rozvojové cvičenia (ZYQ), zahŕňa aj oddelenie medicínskeho výskumu, medicínskej starostlivosti, rehabilitačné oddelenie a vzdelávaciu časť. Experti Medicínskeho Inštitútu Kundawell včleňujú najlepšie modely liečenia, zahŕňajúc diagnostiku a profilačné metódy, ako z tradičnej, tak aj z modernej medicíny. Našim cieľom je vybudovať most medzi východnými a západnými liečebnými tradíciami a vytvoriť synergickú platformu na podporu komunikácie a porozumenia s cieľom podporiť pokrok v oblasti zdravotnej starostlivosti. Inštitút Kundawell má výhodnú polohu v centre metropoly v Pekingu, 4. júna 2013 Image Medicína bola akreditovaná v Čínskej asociácii Tradičnej Čínskej Medicíny.

Image Medicína je produktom integrácie, energie, informácií, fyzickej aktivity a tradičných čínskych liekov. Osobitnú pozornosť venuje regeneračnej funkcii tela. Použitím energie, informácií a kauzálnej diagnózy je možné presne určiť polohu, povahu a príčinu ochorenia.

Je založená na metódach a teóriach starých liečiteľov Bian Que-ho a Hua Tuo-a, ako “vnútorné videnie”, “diagnostika s videním”, “pulzová diagnostika” a “obraz vnútorných orgánov”. Viac informácií o štúdiu nájdete: www.kundawell.com

Alebo napíšte na: education@kundawell.com .

img_59331

Every Wednesdays on Zoom with video recording lasting for one week to practice with.

108 days practice  – big tree, refine chi – lower dantien, refine chi – middle dantienfullsizerender1

Practicing together in zoom club.

sam_1921Progam of my seminars – general.

About the teacher

Martin Jura has been a Chinese Image Medicine therapist since 2012, he is certified 2nd level therapist, granted by ZYQ Grand Master Xu Mingtang, with permission to teach Chinese Image Medicine (CIM) worldwide. Martin received knowledge and healing methods of CIM directly from the Grand Master.      For more info: www.image-medicine.com

About CIM

CIM is a highly effective system of diagnostic, prevention and treatment of many illnesses and almost all chronical diseases. At the seminar will be explained in to the details, principles and concepts of diagnostic, life model and what is standard of health, as well as methods of therapy. CIM was invented as a FAMILY medicine FOR EVERYBODY to be healthy easily and effectively.

The purpose of the seminar: to learn how to keep health and be healthy and happy in your life. This is a basic course to prepare you, in case you want continue, for future CIM profesional therapeut.

CIM includes 3 parts: theory, system of diagnostics and treatment process. CIM is a product of an integration of energy, information and fyzical part, together with the methods of Traditional chinese medicine. Great emphasis is palced on the self-regenerative ability of the organism.

Schedule:

Friday  – from 17:00 to 20:00  – theory of CIM

Saturday  – Thuesday – from 09:00 to 18:00

09:00 – 12:00   lesson and practice

12:00 – 13:00   lunch

13:00 – 15:00   lesson and practice

15:00 – 18:00   meditations and practices to develop special abilities to diagnose and heal

Bring with: comfortable clothes, writing tools or notebook.

 

e-mail:  info@image-medicine.com

Price for the each seminar: depends on the country and place,- euro

Both seminars -10% discount – if taken basic and advanced seminar together

Seminar participants will recieve certificate of completion

Regisration is required!

Booking in advance is essential!

 

Program of CIM seminar:

Theoretic part:

What is Image medicine and history of CIM

What is image, model of life, human and universe

Introducing TCM and energy, life and spirit

Model of deseases, and heathy model

First time mentioned image medicine in methods of TCM

Energy medicine:

What is Qi

Energy diagnostics with the palms

Energy diagnose by pulse

What is energy healing, how to collect and work with Qi

What is bad and good Qi

Methods of waking up Qi and regeneration of body

Mantras and self regulation

Regeneration of organs: heart, kidneys, spine

Mantras – how to use and work with them and its meanings

What is image and how to develop inner vision

Practical exercices to upgrade abilities to see, feel and heal

Few general methods how to heal several deseases – most important general combinations

CIM is a new and unique advanced discipline in medical science, which has its theoretical system, which has been created consequently of revival and development of diagnostic and treatment methods of the ancient ingenious Chinese healers Bian Que and Hua Tuo.

Its scientific theory, unique, simple and effective methods of treatment without causing pain to the patient and without side effects deserve the attention of scientific and medical communities. Image Medicine develops and improves an ancient method of the diagnostics of Traditional Chinese Medicine – pulse diagnostics and develops a method of “inner vision of images” of outstanding healer – Bian Que,  CIM is a natural medicine.

For more info see: www.image-medicine.com

or: www.kundawell.com

Beijing Medical Research Institute Kundawell was founded by Professor Xu Mingtang in April 2008. The Institute focuses on contemporary medical research in accordance with international standards. Institute  offers Image medicine training programs, preventative health maintenance courses, rehabilitation, self-cultivation exerises (Zhong Yuan Qigong meditation), also is included – department of medical research, department of medical care, rehabilitation department, department of education. The experts of Kundawell Institute integrate the best modes of treatment indcluding diagnostic and prophylaxis methods from both ancient and modern medicine traditions; our aim is to build a bridge between the Eastern and Western healing traditions creating a synergestic platform to foster communication and understanding to propel the advancement of the healthcare field. Kundawell Institute is conviniently located in the heart of Bejing metropolis. June 4, 2013, Image Medicine was accredited in China Association of Traditional Chinese Medicine.

Image Medicine is a product of integration of energy, information, physical and traditional Chinese medicines. It pays special attention to the regenerative function of the body. Applying energy, information, causal diagnosis it is possible precisely determine the location, nature

fullsizerender1

Zhong Yuan Qiqong becomes very popuplar as for young people so far as for older ones, too. It is suitable and prosperable for all age categories. Its  easy and effective system of practice has a perfect reputation. Many people all over the world have licence to teached defferent levels of ZYQ or make Retreats and lead the groups of interested people.

Here you can find your next course or retreat:

Kundawell – Medical Research Institute

Official Zhong Yuan Qigong school  – worldwide

Slovak – Czech ZYQ assotiation

Hungarian ZYQ assotiation

Deutschland ZYQ assotiation

…etc, for your country try to find your ZYQ assotiation.